Method Overloading – Hesap Makinesi

import java.util.Scanner;
public class Main {
  public static int toplama(int a, int b){return (a+b);}
  public static int toplama(int a, int b, int c){return (a+b+c);}
  public static int cikarma(int a, int b){return (a-b);}
  public static int cikarma(int a, int b, int c){return (a-b-c);}
  public static int carpma(int a, int b){return (a*b);}
  public static int carpma(int a, int b,int c){return (a*b*c);}
  public static double bölme(int a, int b){return ((double)a/b);}
  public static void main(String[] args) {
  Scanner scanner = new Scanner(System.in);
  String islemler = "1. Toplama\n"+"2. Çıkartma\n"+"3. Çarpma\n"+"4. Bölme\n"+"Çıkış için q'ya basın.";
    System.out.println("******************************"); 
    System.out.println(islemler);
    System.out.println("******************************"); 
    while (true) {      
      System.out.print("Bir işlem seçiniz: ");
      String islem = scanner.nextLine();
      
      if (islem.equals("q")) {

        System.out.print("Programdan çıkılıyor..."); 
        break;
      }
      else if (islem.equals("1")){
        System.out.print("Kaç değer toplayacaksınız ?(2 veya 3) : ");
      int kacsayi = scanner.nextInt();
        if (kacsayi == 2) {
          System.out.print("a: ");
          int a = scanner.nextInt();
          System.out.print("b: ");
          int b = scanner.nextInt();
          System.out.println("Toplam : "+ toplama(a, b));
        }
        else if (kacsayi==3) {
          System.out.print("a: ");
          int a = scanner.nextInt();
          System.out.print("b: ");
          int b = scanner.nextInt();
          System.out.print("c: ");
          int c = scanner.nextInt();
          System.out.println("Toplam : "+ toplama(a, b, c));
        }
        else {
          System.out.println("Bunun için uygun metod bulunmutyor...");
        }
        }
      else if (islem.equals("2")) {
        System.out.println("Kaç değer cıkarma yapacaksınız ?(2 veya 3) : ");
        int kacsayi = scanner.nextInt();
        if (kacsayi == 2) {
          System.out.print("a: ");
          int a = scanner.nextInt();
          System.out.print("b: ");
          int b = scanner.nextInt();
          System.out.println("Cıkarma : "+ cikarma(a, b));
        }
        else if (kacsayi==3) {
          System.out.print("a: ");
          int a = scanner.nextInt();
          System.out.print("b: ");
          int b = scanner.nextInt();
          System.out.print("c: ");
          int c = scanner.nextInt();
          System.out.println("Cıkarma : "+cikarma(a, b, c));
        } 
        else {
          System.out.println("Bunun için uygun metod bulunmutyor...");
        }
      }
      else if (islem.equals("3")) {
        System.out.println("Kaç değer çarpma yapacaksınız ?(2 veya 3) : ");
        int kacsayi = scanner.nextInt();
        if (kacsayi == 2) {
          System.out.print("a: ");
          int a = scanner.nextInt();
          System.out.print("b: ");
          int b = scanner.nextInt();
          System.out.println("Çarpma : "+ carpma(a, b));
        }
        else if (kacsayi==3) {
          System.out.print("a: ");
          int a = scanner.nextInt();
          System.out.print("b: ");
          int b = scanner.nextInt();
          System.out.print("c: ");
          int c = scanner.nextInt();
          System.out.println("Çarpma : "+ carpma(a, b, c));
        } 
        else {
          System.out.println("Bunun için uygun metod bulunmutyor...");
        }
      }
      else if (islem.equals("4")) {
          System.out.print("a: ");
          int a = scanner.nextInt();
          System.out.print("b: ");
          int b = scanner.nextInt();
        System.out.println("Bölme : "+ bölme(a, b));
      }
      }
  }
 }

İki Sayının Ebobunu Bulma


import java.util.Scanner;


public class Main {
  public static int ebobbulma (int sayi1, int sayi2){
  int ebob = 1;
  
    for (int i = 1; i <= sayi1 && i<= sayi2; i++) {
      if ((sayi1 % i == 0)&& sayi2 % i == 00)
        ebob = i;
    }
  return ebob;
  }
  public static void main(String[] args) {
  
    Scanner scanner = new Scanner(System.in);
    
    System.out.print("Birinci Sayı: ");
    int birinci_sayi =scanner.nextInt();
    
    System.out.print("İkinci Sayı: ");
    int ikinci_sayi = scanner.nextInt();
    
    System.out.println("İki Sayının Ebobu: "+ ebobbulma(birinci_sayi, ikinci_sayi));
    }
}

Asal Sayı Bulma

public class Main {
public static boolean asalmi (int sayi){
  for (int i = 2; i < sayi; i++) {
    if (sayi % i == 0) {
      return false;
    }
   }
  return true;
}
public static boolean asalde (int sayi){
  for (int j = 2; j < sayi; j++) {
    if (sayi % j == 0) {
      return false;
    }
   }
  return true;
}
  public static void main(String[] args) {
    for (int i = 2; i < 1000; i++) {
      if (asalmi(i)) {
        System.out.println("Asal Sayılar: "+i);
      }
    }
    for (int j = 2; j < 1000; j++) {
      if (asalmi(j)) {
        System.out.println("Asal Olmayan Sayılar: "+j);
      }
    }
}
}

Faiz Uygulaması

import java.util.Scanner;
public class Main {
  public static void main(String[] args) {
    /*
    Faiz Uygulaması
    Kullanıcıdan anapara değerini ve parasını kaç yıl vadeli yatırmak istediği
    bilgisini alın ve her sene sonunda toplam para miktarını ekrana yazdırın.
    
    Faiz Oranı : %6 Faiz Oranı
    */
    Scanner scanner = new Scanner(System.in);
    System.out.println("Bankamıza hoşgeldiniz. Faiz Oranı %6");
    
    int anapara,vade;
    System.out.print("Yatırmak istediğiniz tutar : ");
    anapara = scanner.nextInt();
    System.out.print("Paranızı kaç yıl vadeli yatırmak istiyorsunuz ? ");
    vade = scanner.nextInt();
    
    double toplampara = anapara;
    double faizOrani = 0.06;
    
    for (int i = 1 ; i<= vade ; i++) {
      
      toplampara = (toplampara * faizOrani) + toplampara;
      System.out.println(i + ".yılın sonunda toplam para : " + (int)toplampara);
    }
   }
}

While İle Kullanıcı Giriş Kontrolü

import java.util.Scanner;
public class Main {
  public static void main(String[] args) {
   
    // while döngüsü yardımıyla bir kullanıcı girişi yazmaya çalışın.
    
    Scanner scanner = new Scanner(System.in);
    
    int giris_hakki = 3;
    
    String sys_kullanici_adi = "Mustafa Murat";
    String sys_parola = "12345";
    
    System.out.println("*****************************");
    System.out.println("Kullanıcı Girişine Hoşgeldiniz...");
    System.out.println("*****************************");
    
    while (true) {
      System.out.print("Kullanıcı Adı : ");
      String kullanici = scanner.nextLine();
      System.out.print("Parola : ");
      String parola = scanner.nextLine();
      
      if (kullanici.equals(sys_kullanici_adi) && parola.equals(sys_parola)) {
        System.out.println("Hoşgeldiniz, " + kullanici);
        break;
      }
      else if (kullanici.equals(sys_kullanici_adi) && !parola.equals(sys_parola)) {
        
        System.out.println("Parolanız Yanlış...");
        giris_hakki -= 1;
        
        System.out.println("Giriş Hakkı : " + giris_hakki);
        
        
      }
      else if (!kullanici.equals(sys_kullanici_adi) && parola.equals(sys_parola)) {
        
        System.out.println("Kullanıcı Adınız Yanlış...");
        giris_hakki -= 1;
        System.out.println("Giriş Hakkı : " + giris_hakki);

        
      }
      else {
        System.out.println("Kullanıcı Adınız ve Parolanız Yanlış...");
        
        giris_hakki -= 1;
        System.out.println("Giriş Hakkı : " + giris_hakki);

        
      }
      if (giris_hakki == 0){
        
        System.out.println("Giriş hakkınız bitti. Tekrar Bekleriz....");
        break;
      }
      
    }
  }
}

Girilen Bir Sayının Armstrong Sayısı Olup Olmadığını Bulma

import java.util.Scanner;
public class Main {
  public static void main(String[] args) {
/*Girilen bir sayının armstrong sayısını olup olmadığını bulmaya çalışın.
Örneğin, 4 basamaklı bir sayının armstrong sayısı olması için şu şartı sağlaması gerekmektedir.
    1634 = 1^4 + 6^4 + 3^4 + 4^4 (Buradaki 4 basamak sayısı)
    371 = 3^3 + 7^3 + 1^3 (Buradaki 3 basamak sayısı)
    Bu programı do while döngüsü yardımıyla yapabilirsiniz. */
    
    Scanner scanner = new Scanner(System.in);
    
    System.out.print("Sayıyı Giriniz: ");
    int sayi = scanner.nextInt();
    System.out.print("Basamak Sayısı : ");
    int basamak_sayisi = scanner.nextInt();
    
    int gecici_sayi = sayi;
    int toplam = 0;
    
    do {
      int basamak_degeri = gecici_sayi % 10;
      gecici_sayi /= 10;
      
      toplam += Math.pow(basamak_degeri,basamak_sayisi);
      
    }while(gecici_sayi > 0);
    
    if (sayi == toplam) {
      
      System.out.println("Bu sayı bir armstrong sayısıdır...");
    }
    else {
      System.out.println("Bu sayı bir armstrong sayısı değildir...");
    }
    }
}

while ATM Programı

import java.util.Scanner;
import jdk.nashorn.internal.parser.TokenType;
public class Main {
  public static void main(String[] args) {
    Scanner scanner = new Scanner(System.in);
int bakiye = 1000;
    System.out.println("****************************");
String islemler = "1. İşlem : Bakiye Öğrenme\n"
          +"2. İşlem : Para Çekme\n"
          +"3. İşlem : Para Yatırma\n"
          +"Çıkış için q'a basın";
        System.out.println(islemler);
        System.out.println("****************************");
        while (true) {
          System.out.print("İşlem Seçiniz: ");
          String islem = scanner.nextLine();
          if (islem.equals("q")) {
            System.out.println("Programdan Çıkılıyor...");
            break;
          }
          else if (islem.equals("1")) {
            System.out.print("Bakiyeniz: "+ bakiye );
          }
          else if (islem.equals("2")) {
            System.out.print("Çekmek istediğiniz tutar: ");
            int tutar = scanner.nextInt();
            scanner.nextLine(); //Önemli
            if (bakiye - tutar < 0) {
              System.out.println("Yeterli Bakiye Yok. Bakiyeniz: "+ bakiye);
            }
              else {bakiye -= tutar;
                 System.out.println("Yeni bakiyeniz: "+ bakiye);
                  }
                          }
          else if (islem.equals("3")) {
            System.out.print("Yatırmak istediğiniz tutar: ");
            int tutar = scanner.nextInt();
            scanner.nextLine();
            bakiye+=tutar;
            System.out.println("Yeni bakiyeniz: "+ bakiye);
        
          }
          else {
            System.out.println("Geçersiz İşlem...");
          }
    }
  }
 
}

Do While Döngüleri

import java.util.Scanner;
public class Main {
public static void main(String[] args) {
/*do {// Koşul doğru olduğu sürece
   // whiledan farkı en az bir kere çalışmasının garanti olması.
   }while(koşul);*/
    
/* int i = 0;
    do {
      System.out.println("i = " + i);
      i++;
      
    }while(i < 5);*/
    
    // 1234
    
    Scanner scanner = new Scanner(System.in);
    
    System.out.println("Bir sayı giriniz:");
    
    int sayi = scanner.nextInt();
    int toplam = 0;
    
    do {
      toplam += sayi % 10;
      
      sayi /= 10;
      System.out.println("Sayı: " + sayi);
    }while(sayi > 0);
    
    System.out.println("Rakamları Toplamı = " + toplam);
  
  }
 }

While Döngülerini Kullanma ve For Döngülerinden Farkı

import java.util.Scanner;
public class Main {
  public static void main(String[] args) {
/*while(döngü koşulu) {
// Koşul doğru olduğu sürece çalışır.}*/
/*for (int i = 0;i <10 ; i++) {
      System.out.println("i = " + i);
    }*/
    /*Scanner scanner = new Scanner(System.in);
    
    System.out.println("Bir sayı giriniz:");
    
    int sayi = scanner.nextInt();
    
    int faktoriyel = 1;
    
    while (sayi > 0){
      
      faktoriyel *= sayi;
      sayi--;
      
    }
    System.out.println("Faktoriyel =" + faktoriyel); */
    
    int i = 0;
    
    while (i < 10 ) {
      
      System.out.println("i = " + i );
      i--;
           
    }
    
        
  }
  
}